Spelar storleken roll? / Does size matter?

(English? Bottom of post! <3)

Storlek kan spela roll, men det är inte fullt så enkelt alla gånger! Därför brukar vi inom neonatalvården även dela upp barnen i om de är små för sin ålder (SGA – Small for Gestagional Age), genomsnittligt för åldern (AGA – Average for Gestagional Age) eller stora för sin ålder (LGA – Large for Gestagional Age). Gestationsålder innebär hur långt gången graviditeten är i veckor och dagar när barnet föds och vi vill förstås veta om ett barn fött i v. 25+3 är stort eller litet i jämförelse med andra barn vid samma ålder, och samma sak kan vara av stort intresse om det är ett barn fött i v. 41+4. Att vara stor eller liten för sin tid kan exempelvis ge svårigheter att hålla sina blodsocker på en jämn och stabil nivå vilket man kan behöva se till att det inte blir farligt lågt, kanske tillmata lite extra eller rent utav ge intravenösa vätskor för att hjälpa till.

Utöver det här brukar vi även gruppera in barnen efter födelsevikt om de är ELBW (Extremely Low Birthweight, under 1000 g), VLBW (Very Low Birthweight, under 1500 g)  och LBW (Low Birthweight, under 2499 g) men i den här typen av klassificering så tar man inte med barnets GÅ. Även denna klassificering kan ge en fingervisning om specifika riskfaktorer som man kan behöva ta hänsyn till om barnet föds med en låg födelsevikt, exempelvis kan barn med låg födelsevikt ha svårt att hålla sin kroppstemperatur och behöver skyddas mot avkylning, vilket vi kan göra med att lägga de hud-mot-hud (men då behöver man se till att de delar av barnets kropp som inte får hudkontakt täcks med hjälp av filtar/kläder) andra sätt att stödja kroppstemperatur är förstås att bli lagd i kuvös med både fukt och värme (vilket kan bli aktuellt om barnet är för skört för att ligga hud-mot-hud). Barn som är extremt eller mycket förtidigt födda hamnar ofta i denna klassificering men det är inte avhängingt deras GÅ.

Ytterligare ett begrepp som brukar cirkulera i de här sammanhangen är tillväxthämmning (eller IUGR – Intra Uterine Growth Restriction), vilket är något som kan vara aktuellt oavsett GÅ och inte alltid leder till att barnet föds med låg födelsevikt eller anses litet för sin tid. Tillväxthämmning är förenat med andra riskfaktorer eftersom den indikerar att barnet har haft svårt att växa och få näring och/eller syre, tillväxthämmade barn har därför en ökad risk för asfyxi (syrebrist), tillväxthämmning brukar även klassificeras som symetrisk eller asymetrisk. Om barnet föds eller på ett ultraljud befinns vara tillväxthämmat är vi väldigt intresserade av att försöka reda ut varför eftersom en tillväxthämmning kan bero på så många olika orsaker (härrörande från den gravida kroppen, själva moderkakan eller barnet/barnen).

Rörigt? Många begrepp blir det men ”the take home message” är att det ena inte självklart ger det andra och att storleken kan spela roll för att nyfödda barn ska få det de behöver när de föds!

 


ENG: Size can play a role, but it isn’t  always as easy as it may seem! Therefore, in neonatal care, we usually divide the babies into whether they are small for their gestagionalage (SGA – Small for Gestagional Age), average (AGA – Average for Gestagional Age) or large (LGA – Large for Gestagional Age) . Gestational age means how long the pregnancy is in weeks and days when the baby is born and we want to know if a baby born in v. 25 + 3 is large or small compared to other babies of the same age, and the same comparison can be of great interest and relevance for a baby born at term. Being large or small for gestagional age can, for example, cause difficulties in maintaning blood sugar, which we in Neo/NICU may have to make sure doesn’t become dangerously low, perhaps feeeding a little extra or  by giving intravenous fluids.

In addition to this we usually group the children after birth weight: ELBW (Extremely Low Birthweight, below 1000 g), VLBW (Very Low Birthweight, below 1500 g) or LBW (Low Birthweight, below 2499 g). Children who are extremely or very early born often end up in this classification, but it does not depend on their GA. This classification can also give an indication of specific risk factors that one may need to consider, for example, babies born with low birth weight may have difficulty keeping their body temperature and need to be protected against cooling leading to hypothermia, which we can do by getting the baby skin-to-skin with a parent(but then you need to make sure that the parts of the baby’s body that doesn’t get skin contact covers with blankets/clothing) other ways to support body temperature are of course the incubator with provides both moisture and heat (which may be relevant if the baby is too fragile due to being born pre-term to be skin-to-skin).

Another concept that usually circulates in these contexts is inhibition of growth: IUGR – Intra Uterine Growth Restriction. which is something that may be relevant regardless of GA and does not always lead to the child being born with low birth weight or SGA. IUGR is associated with other risk factors as it indicates that the child has had difficulty growing and receiving nutrition and/or oxygen in utero, growth-restricted children therefore have an increased risk of asphyxia. IUGR is usually also classified as symmetrical or asymetric. If the case of IUGR we at Neo/NICU are very interested in trying to sort out why since a growth restriction can be due to so many different causes (originating from the pregnancy, the mother, the placenta itself or the child/children) which in turn may affect the potential risks for the child and/or mother.

Confusing? There are many words and concepts, but ”the take home message” is that one thing does not obviously lead the other and that the size can play a role for newborn children to get optimal care.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *