För tidigt födda barn & bärandet av ett för tidigt fött barn / Babies born preterm & carrying a baby born preterm.

(English? Bottom of post! <3)

För tidigt födda barn
För tidigt födda barn är INTE bara mindre i storleken, utmaningen med ett för tidigt fött barn är att ta sig från den släta och ovindlade hjärna som visas vid 22 eller 28 veckor (på bilden), till en hjärna som nästan ser skrynklig ut vid 40 veckor (och då fortfarande inte är helt färdig utvecklad!). Utmaningen kommer ligga i att det för tidigt födda barnet behöver må så bra att det inte bara överlever utan även utvecklas och växer, och detta på vårdavdelning istället för inne i en livmoder. För mig är det här den absolut viktigaste tanken att ha i huvudet när det kommer till för tidigt födda barn och deras vård!

Den släta hjärnan och att receptorer, nerver och resterande nervsystem inte har hunnit utvecklats som hos en bebis född efter fullgången tid gör att de för tidigt födda barnen behöver hjälp att hålla stimuli på en hanterbar nivå. Att de inte hanteras mer än vad de orkar med eller på ett sätt som de inte klarar av, det här innebär bland annat att vi som kommer i kontakt med de här barnen vet hur de kommunicerar och reagerar eftersom kommunikationen hos för tidigt födda barn (och sjuka nyfödda barn) är mer sparsmakad och skiljer sig från det friska och fullgågna barnets. Det är förstås av vikt att både föräldrar och vårdpersonal har kunskaper om det här, och en väldigt stor del av mitt dagliga arbete handlar just om att hjälpa föräldrar att se och tolka sitt barns kommunikation.

Mycket för tidigt födda barn har inte hunnit skapa lika många celllager i sin hud, vilket gör huden känsligare och mer genomsläpplig, varför en kuvös inte bara ger värme utan även kan hålla en hög luftfuktighet. Inne i livmodern har barnet legat i perfekt tempererat vatten, på utsidan så gör vi så gott vi kan med varma och fuktiga kuvöser. Ett för tidigt fött barn kan ofta behöva hjälp med andningen och kan ha andningsunderstöd, orkar man dra egna andetag och om kroppen klarar av att syresätta sig och vädra ut koldioxiden kan man få ligga med CPAP eller ”grimma”, behöver man mer hjälp kan det bli aktuellt med respirator. Om man kämpar med att hålla sina blodsocker och/eller att få i sig tillräckligt med näring kan man behöva få det intravenöst eller via sond ner i magsäcken. Och ovanpå allt det här så kan man också behöva hjälp med specifik behandling om man t.ex. föddes för tidigt för att mamman fick en infektion, då kanske även bebisen behöver antibiotika. De här insatserna och åtgärderna kan många gånger upplevas väldigt påfrestande, av både föräldrar och barn, och kostar förstås på av den begränsade energi och ork som finns men är samtitidgt ett sätt att konservera det för tidigt födda barnets energi till det som den verkligen behövs till. Enligt mig kan därför kärnan i all neonatalvård kan sägas vara att stödja barnen med det de behöver stöd i så att de kan lägga sin energi på att utvecklas, växa och/eller tillfriskna och detta gäller självfallet även för de för tidigt födda barnen!

 

Bärande av ett för tidigt fött barn (hemma)
Att bära ett för tidigt fött barn behöver inte vara svårare än att bära ett barn fött efter fullgången tid men det kan förstås vara det beroende på barnets hälsotillstånd och eventuella fortsatta behov av vårdinsatser (syrgas i hemmet, sond eller övervakning osv). Vid allt bärande av alla barn kommer jag alltid tjata om och anse att en fri luftväg är den absolut viktigaste punkten (separat inlägg kommer framöver), för de barn som fötts för tidigt kan detta vara än viktigare. Här spelar korrekt positionering och bra passform av det bärdon man använder en nyckelroll. För tidigt födda barn kan ofta komma hem med en lägre vikt än vad bärdon är testade för vilket kan spela roll.

För trikåsjalar kan en lägre vikt medföra att barnet kanske är för lätt för att faktiskt nyttja sjalens stretch. En outnyttjad stretch skulle kunna riskera att sjalen bli omedvetet eftergivlig och inte stödjer barnets position vilket kan ge sämre komfort för barnet men i värsta fall riskera att barnet sjunker ihop och riskerar att inte hålla fria luftvägar (alltså att hakan vilar mot barnets eget bröst).

Vävda sjalar kan enbart spännas i raka linjer vilket kan innebära att man som förälder kan behöva öva sig på axelflippar och liknande trix för att få barnet tillräckligt högt upp på bärarens kropp, ffa när barnets storlek är liten. Ofta kan de smalare sjalarna på marknaden kännas lättare att hantera till ett mindre barn, även kortare sjalar kan kännas lättare men det kan vara svårt att få till avslut (som säkert stannar kvar) under rumpan på de mindre barnen, helt enkelt för att det är en väldigt liten rumpa.

Med ringsjalar (av både vävd- och trikåtyp) är det förstås av vikt att man får till en bra position och ”påse” att sitta i för barnet och spänner sjalen runt barnet så att man inte ”plattar ut” barnet mot bärarens kropp genom att spänna alltför hårt vertikalt.

Med selar (eller andra typer av bärdon som inte är sjalar) är förstås passformen väldigt viktig och dessvärre kan det vara svårt att hitta en sele som passar för de storleksmässigt mindre barnen, för att panelen är för hög eller för bred eller båda delarna. Är man ett för tidigt fött barn som har några veckor eller månader utanför magen i bagaget kan det också bli stora protester om man försöker stoppa ner dom i ett spädbarnsinlägg eftersom dessa barn oftast är vana vid mer svängrum än vad inlägget kräver. Här kan det (vilket kanske kan sticka lite i ögonen på vissa ! ) faktiskt vara en idé att testa en sele med smal bas och modda den med hjälp av ex en halsduk/scarf för att få upp knäna högre än rumpan. Bärdon som tas på “apron-style”, såsom Integra, kan manga gånger justeras för att passa ett mindre barn med ett säkert slutresultat.

För barn som haft en tuff eller utmanande start i livet kan, som vi tidigare varit inne på, kommunikationen och orken vara mer sparsmakad än hos ett barn som fötts friskt och/eller efter fullgången tid varför det hos den här gruppen av barn kan vara extra viktigt att med jämna mellanrum kontrollera barnets position och att knytet svarar mot behoven.

Som bärandekonsult (och som neonatalsjuksköterska) vill jag dock å starkaste lobba för att försöka hitta en lösning för familjer där barnet fötts för tidigt, för både föräldrar och barnet/barnens skull. Att få ett för tidigt fött barn har beskrivits som att ”utkämpa ett krig varje dag” och vi i bärvärlden kan vara en del av att de här familjerna får vara nära varandra och kan få vardagen att fungera lite smidigare, vilket för mig känns både viktigt och omsorgsfullt!

Ett litet inslag från TV4 Nyhetsmorgon om för tidigt födda barn: https://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/att-f%C3%B6da-f%C3%B6r-tidigt-%C3%A4r-som-att-vara-i-krig-3637332


ENG: Babies born preterm are NOT just smaller in size, the challenge with a preterm baby is to go from the almost smooth brain shown at 22 or 28 weeks (in the picture), to a brain that almost looks wrinkly at 40 weeks (and still isn’t fully developed!). The challenge will be to not only keep the preterm infant alive and but to treat it with such care that it also continues to develop, “mature” and grow and perform this in a neonatal unit instead of in the womb. For me, this is the most important thing to keep in mind when it comes to premature babies and their care!

The smooth brain and the fact that receptors, nerves and the rest of the nervous systems have not yet developed as it would in a term infant means that the preterm babies need help to keep stimuli at a manageable level. They cannot be handled more than what they can manage or in a way that they cannot manage, this (among other things) means that we who come into contact with these infants need to know how they communicate and react since the preterm infant’s (or sick infant’s) communication is most commonly more scarce and a bit different from an infant born term and/or healthy. It is of course important that both parents and healthcare professionals have knowledge of this, and a very large part of my daily work revolves around helping parents to see and interpret their infant’s communication.

Infants born very preterm have not had the time to develop as many layers of cells in their skin, making the skin more sensitive and more permeable, so an incubator not only provides heat but also can maintain a high humidity. Inside the uterus, the baby has been lying in perfectly temperate water, on the outside we do our best with help from warm and humid incubators. A preterm baby can often need help with breathing and may need respiratory support, if manages to breath on its own and if the infant is able to oxygenate and get rid of the carbon dioxide you can have treatment with CPAP or nasal cannula, if the baby needs more help putting them on a ventilator may be necessary. If the baby struggle with keeping its blood sugar and/or getting enough nutrients it may may need to get it intravenously or through a nasal gastric tube into the stomach. And on top of all this, the babies may also need help with specific treatments if they for example were born preterm due to the mother getting an infection, then maybe the baby also needs antibiotics. All of these actions, gadgets and things can often be experienced as very strenuous and may put a big strain on both parents and infants, and of course the costs may be high due to the limited energy, but at the same time it’s a way of preserving the preterm baby’s energy for what that energy is really needed for. According to me, the core of all neonatal care can therefore be said to support the infants within the areas of need so that they can put their energy on developing, growing and/or recovering!

Carrying the preterm infant (at home)
Carrying a baby born preterm does not have to be more difficult than carrying a baby born term, but it may, of course, depend on the child’s health status and medical needs for further care and/or interventions (oxygen, NG-tubes or monitoring etc.). As with all carrying of all children I will always nag about and consider that free airways are the most important point (separate post will come in the future), for the children born preterm this can be even more important. Here, correct positioning and good fit of the carrier/sling/wrap plays a key role. Babies born preterm may often come home with a lower weight than what carriers/slings/wraps are tested for, which can play a role.

For stretchy wraps/slings, a lower bodyweight may mean that the child may be too light to actually fully use the fabrics’ stretch. Any unused stretch could present an increased risk of the sling/wrap becoming unknowingly or unintendedly stretchy and thus not support the infant’s position, which may result in not just poorer comfort, but in the worst case, contributing to the infant “collapsing” and risking not keeping the airways free (ie the chin rests on the infant’s own chest).

Woven wraps/slings can only be straightened in straight lines, which can mean that as a parent you may have to practice on shoulder flips and similar tricks to get the infant high enough on the wearer’s body, especially when the child’s size is on the smaller side. Often, the narrower wraps/slings on the market can feel easier to handle with a smaller infant, also shorter wraps can feel easier, but it may be difficult to finish under the bum of the smaller infants, simply because it is a very small bum (and it’s important that the finish stays put where you want it).

With ringslings (of both woven and stretchy fabric), it is of course important that you get a good position and ”pouch” to sit in for the infant and tighten the sling around the child so that you do not ”flatten” the baby out against the wearer’s body by tightening too hard vertically.

With SSC/carriers (or other types of hybrid carriers), of course, the fit is very important and unfortunately it can be difficult to find a SSC that fits for the smaller infants, often because the panel is too high or too wide or both. If you are baby born preterm who has a few weeks or months outside the womb in the baggage, there can also be great protests if you try to place them in an infant insert because these children tend to be used to more space than what the insert tends to offer. Here it can (which may upset some!) actually be an idea to test a carrier with a narrow base and adjust it with the help of a scarf to get the infants knees higher than the butt. Carriers put on “apron-style”, such as Integra, may also be adjustable to suit a smaller child with a safe end result.

For children who have had a tough or challenging start in life, as previously mentioned, may have a more sparse communication and the energy than a child who is born healthy and/or term, why it may be extra important in this group of children to regularly check the child’s position and that the carrier/wrapping responds to current needs.

As a carrying consultant (and a neonatal/NICU nurse), I would like to really push for trying to find a solution for families with babies born preterm, for both parents and the child/children’s sake. Having a baby born preterm has been described as ”fighting a war every day” and if we in the babywearing/carrying community can play a part in helping these families to be closer to eachother and possibly ease their day-to-day life, for me feels both important and very loving!

(A  part of Swedish morning-tv about babies born preterm ( in swedish): https://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/att-f%C3%B6da-f%C3%B6r-tidigt-%C3%A4r-som-att-vara-i-krig-3637332)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *